Álláshirdetés (óvodavezető)

Létrehozva: 2016. október 4.
Iváncsa Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 16. - 2021. július 15. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2454 Iváncsa, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, elkészíti és jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellátásáért, továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatának koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Óvodavezető - kinevezés esetén - a 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Az óvodapedagógus ne álljon az óvodapedagógusi tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt.
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • Legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz.
 • Vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó nevelési és fejlesztési elképzeléseket.
 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár Szilvia polgármester nyújt, a 25/506-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iváncsa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2454 Iváncsa, Fő utca 61. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/124-8/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Tatár Szilvia polgármester, Fejér megye, 2454 Iváncsa, Fő utca 61. B .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről – a Kjt.-ben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • www.ivancsa.hu
 • Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezett pályázatokat előzetesen véleményezi: Szociális, Kulturális és Sport Bizottság; Közalkalmazotti Tanács; Szülői Munkaközösség; Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda Nevelőtestülete; Nemzeti Pedagógus Kar.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ivancsa.hu honlapon szerezhet.

Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Molnár Tibor
E-mail cím: polgarmester@ivancsa.hu

 • Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b
 • Telefon: 25/255-353
 • Telefon: 25/506-360
 • Fax: 25/506-361
 • E-mail cím: hivatal@ivancsa.hu
 
Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8-12 és 13-18 óráig
 • Kedd: 8-12 óráig
 • Szerda: 8-15.30 óráig
 • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • Péntek: 8-12óráig